Regulamin

Właścicielem sklepu internetowego (zwanego też „Sprzedawcą”) i podmiotem prowadzącym sklep internetowy, działający pod adresem diabetyk.pl/sklep (zwany w dalszej części „Sklepem diabetyka” lub „Sklepem”) jest DIA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa (dane rejestracyjne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000078173, NIP 5541007022, REGON 091143600, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 90.000,00 zł (zwaną w dalszej części „DIA-POL”).

I. Ogólne warunki handlowe

1. Informacje na temat Towarów sprzedawanych przez DIA-POL oraz ich ceny zamieszczone są na stronie internetowej sklepu: diabetyk.pl/sklep.
2. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez DIA-POL zamówienia Klienta.
3. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu diabetyka są:
a. Klient zakupujący Towar, oraz
b. DIA-POL Sp. z o.o
4. Składając zamówienie Klient :
a. dokonuje wyboru zamawianych Towarów
b. wybiera sposób dostawy oraz formę płatności
c. wpisuje adres dostawy Towaru oraz dane do faktury ( jeśli chce ją otrzymać, w innych przypadkach wystawiany jest paragon)
d. akceptuje Regulamin Sklepu.
5. Ceny podawane na stronie Sklepu są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.
a. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
b. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
c. DIA-POL zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu diabetyka, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
6. Zamówienie można złożyć za pośrednictwem strony internetowej diabetyk.pl/sklep, poczty elektronicznej: e-mail sprzedaz@diabetyk.pl oraz telefonicznie pod numerem 668 844 697.
7. Po złożeniu zamówienia za pomocą systemu internetowego bądź poprzez wiadomość e-mail Klient otrzymuje za pomocą poczty email informację potwierdzającą złożenie zamówienia.
8. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towarów, stosowna o tym informacja umieszczona jest przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W takim przypadku Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia.

II. Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez stronę internetową Sklepu: diabetyk.pl/sklep
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. Dodanie do koszyka produktu;
b. Po dodaniu towaru do koszyka pojawia się on z prawej strony produktu;
c. Po prawej stronie przy koszyku dostępne są dwa przyciski – zobacz koszyk i zamówienie;
2. „ZOBACZ KOSZYK” to wyświetlenie zawartości koszyka z opcją dostawy oraz możliwością dokonania zmian w koszyku – po wszystkich operacjach należy użyć przycisku przejdź do kasy;
3. „ZAMÓWIENIE” – przekieruje bezpośrednio do formularza zamówienia
4. Po naciśnięciu przycisku przejdź do kasy lub zamówienia pojawia się formularz – należy wypełnić wymagane pola dotyczące „szczegółów płatności”, „wysyłki”;
5. Na dole tego formularza wyświetla się podsumowanie zamówienia oraz wybór sposobu płatności – należy również pamiętać o zaakceptowaniu regulaminu Sklepu: diabetyk.pl/sklep
6. Po wykonaniu tych czynności wyświetla się strona z podsumowaniem złożonego zamówienia. Znajdują się na niej informacje dotyczące: nr zamówienia, kwoty, sposobu płatności, danych do wpłaty – nr konta bankowego, szczegóły płatności, adres zamawiającego, adres wysyłki.
3. Dokonując płatności należy koniecznie wpisać w tytule przelewu/płatności numer zamówienia, który Klient otrzymuje w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. W przypadku braku numeru zamówienia w tytule transakcji zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane, a zwrot należności na podany przez Klienta w zamówieniu rachunek bankowy nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpływu na konto DIA-POL Sp. z o.o.
4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia złożenia zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
5. Realizacja zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego, czyli DIA-POL.
6. Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie maksymalnie do 4 dni roboczych. Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą przyjęcia zamówienia.
7. Do każdego zamówienia złożonego w sklepie internetowym jest wystawiana faktura VAT lub paragon. Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu.
8. Dostawa Towaru jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. DIA-POL nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

III. Świadczenie usług elektronicznych

1. Świadczenie usług elektronicznych, tj. usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) (dalej: „Usługi Elektroniczne”) przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia w Sklepie poprzez wypełnienie formularza zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia.
3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta formularza utworzenia Konta.
4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej dostępu do Regulaminu, formularza zamówienia, oferty Sklepu i Polityki Prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu i zawierana jest na czas przeglądania strony, tj. do czasu jej zamknięcia.

IV. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu

1. Komputer z dostępem do Internetu.
2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3. Sklep jest obsługiwany przez większość aktualnych przeglądarek internetowowych.
4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

V. Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym pod linkiem formularz-zwrotu lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie innej niż pisemna.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed upływem tego terminu.
8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy, a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty za pomocą przelewu bankowego na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Klientowi zgodnie z art. 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
1. w przypadku, gdy zakupiony towar był użytkowany i/lub nosi znamiona użytkowania,
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

VI. Zasady płatności za towar

1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówiony Towar, koniecznie podając w tytule płatności numer zamówienia, niezależnie od wybranego sposobu:
a. płatność przelewem na rachunek bankowy;
b. płatność poprzez Przelewy24
c. płatność kartą kredytową.
2. DIA-POL Sp. z o.o. wyklucza możliwość regulowania płatności za zamówiony Towar poprzez przekazanie gotówki. Sprzedawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku utraty przez Klienta środków pieniężnych przekazanych w sposób, którego Sprzedawca nie akceptuje, czyli niewskazany w p.1, pp. a, b, c.

VII. Koszty przesyłki

1. Koszty przesyłki Towaru zakupionego w Sklepie zależą od wartości zamówionego Towaru i są uiszczane w formie zryczałtowanej w wysokości 18,60 zł przy zakupach o wartości poniżej 200 zł brutto. Ponoszone przez Klienta koszty przesyłki Towaru, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, pokrywają jedynie część faktycznych kosztów jego opakowania i dostawy; pozostałą część kosztów przejmuje na siebie DIA-POL Sp. z o.o.
2. Klient nie ponosi kosztów przesyłki Towaru, którego wartość zakupu przekracza 200 zł brutto.
3. W przypadkach wyjątkowych, w których istnieje konieczność obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami przesyłki Towaru, odmiennie niż zastrzeżono w pkt . VII.1 oraz pkt. IVII.2, koszty takie będą odpowiednio przedstawiane Klientowi przed finalizacją realizacji zamówienia. Jeśli zaproponowany przez Sprzedawcę koszt przesyłki nie odpowiada Klientowi, może on anulować zamówienie, bez żadnych konsekwencji. Wówczas umowę sprzedaży kupna uznaje się za niebyłą.

VIII. Dane osobowe

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający – DIA-POL Sp. z o.o.
2. Administrator danych chroni dane Klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO)
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach:
a. świadczenia usługi prowadzenia konta klienta Sklepu diabetyk.pl/sklep (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. sprzedaży produktów oferowanych przez DIA-POL Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
c. marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DIA-POL,
d. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DIA-POL,
e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6. Odbiorcami danych osobowych są:
a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne DIA-POL w celu obsługi Sklepu diabetyk.pl/sklep oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością DIA-POL,
b. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
c. Przelewy24 – podmiot świadczący usługi płatności kartami oraz przelewami internetowymi
7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do
a. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do DIA-POL z prośbą o udzielenie informacji: rodo@diabetyk.pl
9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem diabetyk.pl/sklep/polityka-prywatnosci/

IX. Informacja o plikach cookies
Cookies (z ang. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane i przechowywane na urządzeniach, z których Klient korzysta do przeglądania stron internetowych Sklepu.
Cookies umożliwiają:
a. dostosowanie i optymalizację strony Sklepu do potrzeb jego użytkowników,
b. tworzenie statystyk oglądalności podstron serwisu,
c. personalizacji przekazów marketingowych,
d. zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
Zgodnie z prawem telekomunikacyjnym, obowiązującym od 21 stycznia 2013 roku, każdy Klient sklepu internetowego powinien być poinformowany o tym, że sklep wykorzystuje pliki cookies.
Klient może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania oraz dostępu w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwościach i zmianie sposobu obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

X. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych na stronie internetowej Sklepu diabetyk.pl/sklep znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Towary prezentowane na stronie internetowej diabetyk.pl/sklep nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów.
3. DIA-POL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu; wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na diabetyk.pl/sklep. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do zasad sprzedaży, dokonywanej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Diabetyka, są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
4. DIA-POL Sp. z o.o. ma prawo do zmian regulaminu z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
6. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin (https://diabetyk.pl/sklep /regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej, Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny niż aktualny i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta.
8. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Konto bankowe
DIA-POL Sp. z o.o.
Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a
03-464 Warszawa
BNP Paribas Polska S.A.
70 2030 0045 1110 0000 0110 9010

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.