Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) poniżej przekazujemy niezbędne informacje:

1. Administratorem danych osobowych jest DIA-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac gen. J. Hallera 5 lok. 14a, 03-464 Warszawa (dane rejestracyjne), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000078173, NIP 5541007022, REGON 091143600, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 90.000,00 zł (zwaną w dalszej części „DIA-POL”).

2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w celach:
a. świadczenia usługi prowadzenia konta klienta Sklepu diabeyk.pl/sklep (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b. sprzedaży produktów oferowanych przez DIA-POL Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy,
c. marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DIA-POL,
d. rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes DIA-POL,
e. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy kupna sprzedaży.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy kupna-sprzedaży, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w wymaganym przez przepisy prawa zakresie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

5. Odbiorcami danych osobowych są:
a. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne DIA-POL w celu obsługi Sklepu diabetyk.pl/sklep oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością DIA-POL,
b. podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
c. Przelewy24 – podmiot świadczący usługi płatności kartami oraz przelewami internetowymi

6. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do
a. dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania,
b. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. prawo do przenoszenia danych,
e. prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do DIA-POL Sp. z o.o. z prośbą o udzielenie informacji: rodo@diabetyk.pl