Obliczamy indeks diety

WAGA ŁADUNKU Indeks glikemiczny określa pole powierzchni pod krzywą odpowiedzi glikemicznej i wskazuje na procentowy wzrost stężenia glukozy po posiłku, a ładunek glikemiczny (ŁG) jest wartością liczbową, która uwzględnia zarówno zawartość węglowodanów w produkcie, jak i ich jakość. Ładunek glikemiczny (ang. glycemic load) to zawartość węglowodanów w pożywieniu oceniona na podstawie dwóch zmiennych: wartości indeksu glikemicznego (IG) i wielkości porcji standardowej. Ładunek glikemiczny jest pojęciem wprowadzonym w 1997 r. Aby obliczyć ładunek glikemiczny posiłku należy indeks glikemiczny danego produktu pomnożyć przez liczbę zawartych w nim węglowodanów, a otrzymaną liczbę podzielić przez 100.

Do obliczenia ładunku glikemicznego pojedynczej porcji pożywienia stosujemy wzór: ŁG = W * IG / 100 gdzie:

ŁG – ładunek glikemiczny
W – liczba węglowodanów w danej porcji (w gramach)
IG – indeks glikemiczny

Zarówno Amerykańskie Towarzystwo Diabetologiczne (ADA), jak i Europejskie Stowarzyszenie ds. Badań nad Cukrzycą (EASD) prezentują pogląd, że dieta o niskim IG może wpływać na zmniejszenie glikemii poposiłkowej, ale jednocześnie zwracają też uwagę, że w świetle obecnej wiedzy nie ma dostatecznych dowodów na to, by propagować tę dietę jako kluczowe działanie w leczeniu cukrzycy. Opinia ta głównie oparta jest na małej liczebności badanych osób w poszczególnych ocenach wpływu IG/ŁG diety na wyrównanie metaboliczne, z powodu której przeprowadzone badania nie mają istotności statystycznej. Wartości IG oraz ŁG wybranych produktów przedstawiono w tabeli nr 2.

mgr inż. Katarzyna Kowalcze
specjalista ds. żywienia i dietetyki