LEKI

Flozyny w badaniach

Flozyny w badaniach

Cukrzyca jest schorzeniem powodującym zmiany w sercu oraz naczyniach krwionośnych. Zakres i charakter zmian narządowych zależy od czasu trwania i stopnia nasilenia cukrzycy, schorzeń współistniejących oraz od wieku pacjenta. Nie dziwne więc, że leki mające kardioprotekcyjnie działanie budzą ogromne zainteresowanie. Do takich należą flozyny, w badaniach wykazano ich korzystny wpływ na układ krążenia.

Do niedawna sądzono, że częste współistnienie nadciśnienia tętniczego jest główną przyczyną zmian w sercu i układzie krążenia. Jednak najnowsze badania naukowe z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego wykazują, że sama cukrzyca może powodować poważne zmiany w budowie i funkcjonowaniu serca.

 

Przerost lewej komory

Uważano, że współistniejące z cukrzycą nadciśnienie tętnicze jest przyczyną przerostu lewej komory. Teraz okazuje się, że upośledzenie funkcji lewej komory może wystąpić u pacjentów z cukrzycą mających prawidłowe ciśnienie krwi.

Badanie serca za pomocą rezonansu magnetycznego przeprowadzono u 53 pacjentów z cukrzycą i 36 zdrowych osób. U chorych z cukrzycą stwierdzono koncentryczny przerost lewej komory i zmiany w budowie wsierdzia (remodelowanie). Ponadto zauważono niewielkiego stopnia dysfunkcję rozkurczową. Autorzy podkreślają, że pacjenci z cukrzycą mieli prawidłowe ciśnienie krwi. To sugeruje, że przyczyną zmian w zakresie budowy i funkcji lewej komory była prawdopodobnie sama cukrzyca

Grubość mięśnia sercowego u chorych z cukrzycą wynosiła średnio 52,7 ± 8,9 g/m2, a u zdrowych 48,7 ± 8,4 g/m2. Stwierdzono ponadto niewielkiego stopnia zaburzenia funkcji rozkurczowej mięśnia sercowego u chorych z cukrzycą. Z uwagi na te dane ważne jest zapobieganie powikłaniom w zakresie układu krążenia, I to nie tylko u pacjentów z współistnieniem cukrzycy i nadciśnienia tętniczego, ale i u diabetyków bez nadciśnienia tętniczego. W tym kontekście refundowane w określonych wskazaniach leki (flozyny i inkretyny https://diabetyk.pl/leki/leki-inkretynowe-w-badaniach/) mają szczególną pozycję wśród leków przeciwcukrzycowych.

 

Kardioprotekcyjne działanie flozyn zbadane

Kardioprotekcyjne działanie flozyn zostało potwierdzone w kilku dużych badaniach klinicznych, takich jak EMPA-REG OUTCOME, CANVAS, DECLARE-TIMI 58. Ponadto zakończono także badanie VERTIS-CV.

Pierwszym badaniem klinicznym było EMPA-REG OUTCOME z empagliflozyną. Jego  wyniki zostały opublikowane w „The New England Journal of Medicine” w 2015 roku.

Wyniki drugiego badania, CANVAS, z kanaglioflozyną zostały opublikowane w artykule „Canagliflozin and Cardiovascular and Renal Events in Type 2 Diabetes”. To na łamach pisma „New England Journal of Medicine” w 2017 roku.

Trzecia próba kliniczna to DECLARE-TIMI 58 z dapaglioflozyną. Jej wyniki zostały opublikowane w styczniu 2019 r., w artykule „Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes” przez S. D. Wiviott i wsp.

 

Flozyny w badaniach EMPA-REG OUTCOME

W tym randomizowanym, podwójnie ślepym badaniu klinicznym oceniano wpływ empagliflozyny w porównaniu z placebo na zdarzenia sercowo-naczyniowe u dorosłych z cukrzycą typu 2 o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym, otrzymujących standardową opiekę medyczną. Pacjenci (7020 osób) byli leczeni w 590 placówkach w 42 krajach. W obu grupach porównano częstość różnych zdarzeń zdrowotnych. Były to: zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawał serca lub udar mózgu oraz hospitalizacja z powodu niestabilnej choroby wieńcowej. W grupie otrzymującej empagliflozynę stwierdzono istotnie niższy odsetek zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.  (3,7% aktywnie leczeni vs. 5,9% otrzymujący placebo).

Ponadto, rzadsza też była częstość hospitalizacji z powodu niewydolności serca w grupie otrzymującej empaglioflozynę (2,7%) vs. otrzymującej placebo (4,1%). Niższy był również odsetek  zgonów z dowolnej przyczyny (odpowiednio 5,7 v. 8,3%). Nie stwierdzono istotnych różnic między grupami w częstości występowania zawału serca i udaru mózgu. Wśród pacjentów otrzymujących empagliflozynę stwierdzono zwiększony odsetek zakażeń narządów płciowych. Nie zaobserwowano wzrostu częstości innych zdarzeń niepożądanych.

 

Flozyny w badaniach CANVAS

W tym badaniu klinicznym oceniano wpływ leczenia kanagliflozyną na częstość wystąpienia zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Czyli zawałów mięśnia sercowego, udarów mózgu lub mikroalbuminurii w trakcie obserwacji. Badanie składało się z dwóch części. CANVAS – u 4330 osób oceniano aspekty kardiologiczne i CANVAS-R – 5812 osób (oceniano aspekty kardiologiczne i nefrologiczne). W badaniu uczestniczyło łącznie 10.142 pacjentów z cukrzycą i wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Przeprowadzono je w 667 ośrodkach medycznych na całym świecie, w 30 krajach. Podsumowując, częstość występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych była niższa w grupie otrzymującej kanagliflozynę w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. (26,9 v. 31,5 zdarzeń na 1000 pacjentolat). Wyniki parametrów nerkowych były korzystniejsze w grupie leczonej aktywnie, ale nie były statystycznie znamienne. Natomiast w grupie otrzymującej kanaglioflozynę wzrosło ryzyko amputacji palców lub amputacji śródstopia.

 

Flozyny w badaniach DECLARE-TIMI 58

W badaniu klinicznym DECLARE-TIMI 58 oceniano wpływ leczenia dapagliflozyną vs. placebo na częstość wystąpienia zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, zawału serca lub udaru mózgu. Badaniem objęto 17 160 pacjentów z cukrzycą oraz wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Leczenie dapagliflozyną powodowało obniżenie wskaźnika zgonów z powodów sercowo-naczyniowych oraz rzadszą hospitalizację z powodu niewydolności serca. Cukrzycowa kwasica ketonowa występowała częściej z dapagliflozyną niż z placebo. Podobnie jak odsetek zakażeń narządów płciowych.

 

Warto znać charakterystyki produktu leczniczego

Oficjalnym dokumentem na temat każdego leku są charakterystyki produktu leczniczego. Na podstawie przedstawionych w tym dokumencie informacji następuje rejestracja produktu i dopuszczenie go do obrotu handlowego. Podajemy linki do tych dokumentów w języku polskim:

Empagliflozyna (Jardiance)

https://www.boehringer-ingelheim.pl/sites/pl/files/documents/poland_pdf/jardiance_10_25_ulo.pdf

Kanagliflozyna (Invokana)

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2015/20150408131591/anx_131591_pl.pdf

Dapagliflozyna (Forxiga)

https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2012/20121112124487/anx_124487_pl.pdf

 

dr n. med. Krystyna Knypl

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

NAJNOWSZE

Skip to content