Diabetyk | życie z cukrzycą

RELAKSACJA – ZDROWIE W NASZYCH RĘKACH

Relaksacja to szansa na zdrowie w wymiarze, z której niezupełnie zdajemy sobie sprawę. A minęło już z górą 30 lat, odkąd H. Benson i K. R. Pelletier, lekarze, klasycy badań teoretycznych i klinicznych w tej dziedzinie, opublikowali pierwsze prace na ten temat.
Termin relaksacja wywodzi się z łaciny, od słowa relaxatio (ulżenie, złagodzenie) i relaxare (rozwiązać, rozluźnić, ulżyć), skąd weszło do języka angielskiego – relaxation. Relaksacja jako świadomie stosowana metoda redukcji napięcia psychicznego i fizycznego, a zarazem droga do doświadczania wewnętrznej integracji i sztuka uzdrawiania, pojawiała się w kulturach archaicznych wszystkich znanych nam cywilizacji.

Relaksacja - diabetyk.pl, cukrzyca, relaksacja, zdrowie, leczenie

SPOKÓJ ZE ŹRÓDŁA
Starożytne medycyny Grecji, Egiptu, Indii i Chin – by wymienić te najbardziej znane – rozumiały zdrowie jako stan sakralnej równowagi. Naturalny ład integralnej całości, głębokiej jedności mikrokosmosu (indywidualnego, ludzkiego, ziemskiego ładu kosmicznego) i makrokosmosu (boskiego ładu Wszechświata). Chorobę pojmowano jako proces głębokiego doświadczania, a zarazem oczyszczania i uświęcania tej relacji, czyli innymi słowy regulację integralnego systemu.
Na obrzeżach starożytnego świata greckiego, nad Morzem Czarnym w Olbii przetrwały kościane tabliczki (V w p.n.e.), wspaniałe świadectwa misteriów orfickich, z napisem: bios thanatos bios – życie śmierć życie. Ten dający do myślenia ślad wskazuje wyraźnie, obok wielu innych świadectw, na fakt, iż relaksacja jako osiągnięty stan lub świadomie regulowany proces jest obecna w każdym doświadczeniu optymalnym. Psycholog M. Csikkszentmihalyi opisał je jako „przepływ”, a A. Maslow określił doświadczeniem szczytowym. W psychologii systemu introspekcji dzogczen, wywodzącej się z archaicznej, przedbuddyjskiej tradycji tybetańskiej bon, istnieje termin szi ne – „ciche spoczywanie w uspokojeniu”. Jeśli istnieje najprostsza, a zarazem trafna i przejrzysta definicja relaksacji, to jest nią szi ne.