Diabetyk | Życie z cukrzycą

KOLEJKA DO LECZENIA

Umieszczenie na liście oczekujących danych pacjenta wymaga jego zgody bądź zgody jego przedstawiciela ustawowego.
Przy ustaleniu terminu przyjęcia świadczeniodawca może zapisać na skierowaniu:

  • zaplanowaną datę udzielenia świadczenia,
  • rodzaj/nazwę listy oczekujących oraz numer na tej liście,
  • datę wpisu na listę.

Adnotacje te powinny być potwierdzone pieczątką świadczeniodawcy oraz podpisem osoby, która dokonuje potwierdzenia wpisania na listę oczekujących.

Cukrzyca leczenie, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, leczenie

Lista oczekujących powinna być prowadzona w sposób zapewniający poszanowanie zasady
sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z określonymi kryteriami medycznymi.
Kryteria te oparte są na aktualnej wiedzy medycznej odnoszącej się do:

  • stanu zdrowia danej osoby,
  • rokowania co do dalszego przebiegu choroby,
  • chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, która jest przyczyną zgłoszenia się do specjalisty lub szpitala,
  • zagrożenia wystąpienia, utrwalenia czy pogłębienia niepełnosprawności.

W sytuacji gdy zmieni się stan zdrowia osoby oczekującej w kolejce i jeżeli będzie ona wymagała szybkiej interwencji, przyjęcia przez lekarza – ma prawo być przyjęta wcześniej. O przyspieszeniu przyjęcia decyduje świadczeniobiorca, na podstawie kryteriów medycznych. Podstawą przyspieszenia może być zaświadczenie lekarskie, adnotacja na skierowaniu od danego lekarza kierującego do specjalisty bądź szpitala. Może o tym zadecydować także kwalifikacja świadczeniodawcy (po zgłoszeniu się osobistym pacjenta ).