Diabetyk | Życie z cukrzycą

KOLEJKA DO LECZENIA

Do większości lekarzy specjalistów musimy zapisywać się na listę osób oczekujących. Nierzadko musimy czekać miesiącami, by być przyjętym do szpitala na planowane leczenie. Umieszczanie osób na listach oczekujących, przyspieszanie przyjęcia bądź skreślenie z listy może być dokonane tylko w ustalony sposób i w określonych sytuacjach.

Świadczenia zdrowotne w szpitalach oraz w poradniach ambulatoryjnych, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), udzielane są według kolejności zgłoszenia. Ustalenie kolejki to zadanie świadczeniodawcy – szpitala, przychodni. Dodatkowo do jego obowiązków należy pisemne informowanie osoby zgłaszającej się do szpitala czy przychodni o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienie przyczyny wyboru tego terminu. Uzyskanie pisemnej informacji jest równoważne ze zobowiązaniem do udzielenia danego świadczenia.
W przypadku gdy okres oczekiwania na przyjęcie przekracza 6 miesięcy, może być wskazany termin z dokładnością co do tygodnia, a pacjent powinien być zawiadomiony nie później niż na 14 dni przed przyjęciem.

Cukrzyca leczenie, diabetyk.pl, cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, moja cukrzyca, leczenie

Na liście oczekujących powinny się znaleźć następujące m.in. informacje:

  • imię i nazwisko osoby, która ma skorzystać z porady czy hospitalizacji oraz jej numer PESEL bądź numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • rozpoznanie choroby lub powód przyjęcia,
  • numer telefonu lub określenie innego sposobu komunikacji ze świadczeniobiorcą,
  • termin udzielenia świadczenia, a na wypadek skreślenia osoby oczekującej z listy – podanie daty i powodu jej usunięcia.